Primjerak ugovora Billans

Ugovor o korištenju Billansa

 

Ugovor o korištenju Billansa između:

vlasnika Billans International BiH d.o.o., Juraja Najtharta 19, 71000 Sarajevo,  kojeg zastupa direktorica Anela Imširović (u daljem tekstu Billans International BH d.o.o.)
i

xxxxxxx,

1.član
Definicija pojmova

Billans International BH d.o.o. je ponuđač računovodstveno poslovnih usluga pod imenom Billans. KLIJENT je pravno lice, koje plaća licence za korišćenje usluga Billansa za svoje KRAJNJE KORISNIKE. KRAJNJI KORISNICI su fizičke osobe, koje koriste Billans u organizaciji KLIJENTA. KLJUČNI PARTNER brine za podršku KRAJNJIH KORISNIKA. KLJUČNI PARTNER je partner Billans International BiH d.o.o.

2.član 
Namjena ugovora

Namjena ugovora je:

 • Billans International BH d.o.o. se obavezuje, da će KLIJENTU omogućiti korišćenje usluga Billansa.
 • KLJUČNI PARTNER se obavezuje da će brinuti za podršku KRAJNJIM KORISNICIMA KLIJENTA.
 • KLIJENT se obavezuje da će korišćenje Billans usluga redovno i u roku plaćati.

3. član 
Obaveze i prava Billans International BiH d.o.o.

Billans International BiH d.o.o. se obavezuje:

 • da će Billans biti non-stop dostupan (24/7), osim povremenog servisiranja.
 • da će svakodnevno raditi bekap KLIJENTOVIH podataka.
 • da će pravovremeno vršiti zakonska prilagođavanja Billansa.
 • da će vršiti nadogradnje Billansa sa tehnološkim poboljšanjima i novim i boljim funkcijama.
 • da će redovno ažurirati podatke deviznih tečajnih kurseva, dnevnica, kilometraža i mjesečnih podataka za obračun zarada.
 • da će redovno dopunjavati Billans Help desk, uputstva i video uputstva.
 • da će otkrivene programske greške otklanjati u najkraćem mogućem roku.
 • da će, ukoliko KLIJENT prekine ugovor, Billans International BiH d.o.o. predati KLIJENTU sve njegove podatke i dokumente u roku od najviše 30 dana.
 • da su svi saradnici Billans International BiH d.o.o. upoznati sa postupcima i pravilima zaštite podataka i tajnosti podataka KLIJENTA.
 • da će se po svojim najboljim mogućnostima pobrinuti za potpuno tehničko i funkcionalno zadovoljavanje sigurnosnih mjera za zaštitu podataka KLIJENTA.
 • da će upotrebiti sve moguće tehničke i druge načine, da poslovni podaci KLIJENTA budu maksimalno zaštićeni od nedozvoljenih upada i neovlašćenih pristupa trećih lica. Billans International BiH d.o.o. ima pravo da KLIJENTU za kojeg postoji sumnja, da se sa njegovog računara izvode zlonamjerne aktivnosti, odmah i bez upozorenja prekine pristup Billansu.
 • da KLIJENTU onemogući korišćenje Billansa, ako KLIJENT nije platio mjesečne naknade u dogovorenom roku.
4. član
Obaveze i prava KLJUČNOG PARTNERA

Ključni partner se obavezuje:

 • da će obezbijediti za KLIJENTA i njegove KRAJNJE KORISNIKE brzu, efikasnu i stručnu podršku.
 • da će obezbijediti telefonsku i terensku podršku ali na osnovu dogovora sa KLIJENTOM.
 • da će najbolje što može brinuti da KLJENT bude zadovoljan Billansom.
 • da će brinuti za stručnu i brzu obradu ideja, želja i predloga koje će dobijati od KLIJENTA.
 • da će rješavati reklamacije računa i druge raklamacije dobijene od KLIJENTA u roku od najviše 14 dana.

5.član 
Obaveze i prava KLIJENTA

KLIJENT se obavezuje:

 • da će dogovorene naknade za korištenje Billansa redovno plaćati do 15. u mjesecu.
 • da će sve dodatno otvorene licence, funkcije i dodatke, koje će otvarati sam, platiti po cjenovniku od dana korišćenja za nadalje.
 • da će za utvrđivanje zaštite svojih podataka KLIJENT i njegovi KRAJNJI KORISNICI brinuti sami.
 • de će zaštiti i čuvati svoje lozinke za pristupanje svojim podacima i dokumentima.
 • da će svaku otkrivenu grešku odmah prijaviti Billansu preko zahtjeva u Billansu.
 • da Billans neće upotrebljavati zlonamjerno i da će ga koristiti samo za namjene za kojeje napravljen.

KLJUČNI PARTNER ima pravo

 • da prekine plaćanje naknade za Billans bilo kada ali samo preko zahtjeva u Billansu.

6.član 
Visina nadoknade

Visina pojedinačne nadoknade zavisi od broja licenci, broja preduzeća i drugih funkcionalnosti koje će koristiti KRAJNJI KORISNICI u preduzeču KLIJENTA. KLIJENT ima mogućnost da sam dodaje i oduzima broj licenci, broj preduzeča, broj dodatnih funkcionalnosti i broj i tip dodataka. Pristup do zapisa o tome koje funkcije Billansa koristi KLIJENT imaju Billans International BiH d.o.o., KLJUČNI PARTNER i KLIJENT. Plaćanje novog izbora funkcionalnosti Billansa počinje se KLIJENTU naplaćivati od dana korišćenja pa nadalje. Isto tako će se naplaćivanje ugašenih funkcija prekinuti sa danom gašenja.

7.član 
Nadziranje rada Billansa

Billans International BH d.o.o. ima pravo da za svoje potrebe i u svrhe veće zaštite Billansa i podataka KLIJENTA vodi statistiku pristupa i korišćenja Billansa.

8.član
Ograničenje Billans International BH d.o.o. odgovornosti

Billans International BiH d.o.o. ne odgovara ni za kakve greške ili nezakonitosti, koje bi se pojavile zbog neprimjerne upotrebe softverske ili hardverske opreme ili nestručne upotrebe Billansa od strane KRAJNJIH KORISNIKA. Billans International BH d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu, koju bi imao KLIJENT zbog greške u programu, na podacima ili zbog drugih razloga više sile. KLIJENT može isprobati Billans prije korišćenja i zajedno sa ključnim partnerom provjeriti primjernost Billansa.

9.član 
Konačne odredbe

Billans International BiH d.o.o. može svoje opšte uslove korišćenja Billansa mijenjati bez saglasnosti KLIJENTA. U slučaju da se KLIJENT ne slaže sa novim uslovima, može ovaj ugovor odmah prekinuti i svoje podatke prebaciti u roku od 30 dana na svoj računar.

10.član 
Stupanje ugovora na snagu

Ako se KLIJENT slaže sa uslovima ugovora, to može potvrditi tako što će poslati narudžbu za korišćenje Billansa. Narudžbu će primiti Billans International BH d.o.o. i KLJUČNI PARTNER. Ugovor će stupiti na snagu kad KLIJENT primi od Billans International BH d.o.o. i KLJUČNOG PARTNERA ovaj ugovor u PDF obliku, obaveštenje i prijavne podatke i lozinku za ulaz u Billans.

11.član 
Konačne odredbe

Ugovorne strane su se saglasile, da će u slučaju nesuglasica, sporove rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Billans International BH d.o.o.
Juraja Najtharta 19

Primjerak ugovora Billans